§1.

Informacje o Przedsiębiorcy

Sklep internetowy Buttimoda.eu działający pod adresem www.buttimoda.eu, prowadzony jest przez firmę Kondor Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059203, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 7270125330, REGON 004349024.

Dane kontaktowe: adres email: kondor@kondor.com.pl, sklep@buttimoda.eu, numer telefonu: 048 42 272 10 00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora), numer faxu: 048 42 272 10 01.

Numer konta: 13 1030 1205 0000 0000 0866 5201

 §2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;

DNI ROBOCZE – dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

FORMA TRADYCYJNA – dokument zawierający własnoręczny podpis;

KLIENT, KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupu Towaru w Sklepie internetowym;


KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONTO – zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go danych elektronicznych, przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Klientowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami;

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta do zakupu produkty; umożliwiający również ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności w zakresie ilości produktów;

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;


REGULAMIN – dokument będący wzorcem umownym dla tego Sklepu internetowego, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży Towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę;

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.buttimoda.eu, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie;

SPRZEDAWCA – firma Kondor Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91, 91-341 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000059203, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 7270125330, REGON 004349024;

TOWAR – dostępne w Sklepie artykuły będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ ̶ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy;


USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;

 

USŁUGODAWCA – firma Kondor Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91, 91-341 Łódź, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000059203, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 7270125330, REGON 004349024;


USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);       

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.buttimoda.eu;            

 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 §3.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.buttimoda.eu, w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli;
  2. połączenie z siecią internetową;
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3;
  4. włączona obsługa JavaScript oraz tzw. cookies;
  5. skrzynka poczty elektronicznej.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Kondor Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.buttimoda.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach i prezentacje podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej www.buttimoda.eu podawane są w złotych polskich i zawierają 
  podatek VAT.

 §4.

Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego jest rejestracja na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu rejestracji konieczne jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem koniecznym rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie obowiązkowych danych, które oznaczone są gwiazdką wraz z udzieleniem stosownej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, Sprzedawca może wykluczyć Klienta z prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego w niniejszym Regulaminie oprogramowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, nienawiść, a także zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozpowszechnianie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku;
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 §5.

Przyjmowanie i realizacja umowy sprzedaży

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.buttimoda.eu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru Towaru, jego rozmiaru i ilości, a następnie w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie zakończyć procedurę zakupu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość zmiany wybranego przez siebie Towaru - w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. gotówką za pobraniem;
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. szybkim przelewem za pomocą systemu PayU.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył Zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej potwierdzenie otrzymania treści Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 §6.

Dostawa Towaru

 1. Towar wysyłany jest w dni robocze, przygotowany do wysyłki i nadany w terminie 2 dni roboczych, od dnia:
  1. zaksięgowania środków na koncie Sklepu w przypadku przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy lub szybkiego przelewem za pomocą systemu PayU;
  2. złożenia Zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem;
  3. w przypadku złożenia Zamówienia i opłacenia za pomocą systemu „za pobraniem”; w dni robocze do godziny 10:00 istnieje możliwość wysyłki Towaru w dniu zamówienia. 
 2. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy, gdy przesyłka została już wysłana.
 4. Szczegółowy regulamin doręczania przesyłek dostępny jest na stronie operatora kurierskiego.
 5. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Koszty dostawy ponosi Kupujący; koszty te podane są na stronie Sklepu. Koszty dostawy zamawianych Towarów zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

§7.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@buttimoda.eu. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wzór formularza znajduje się na stronie pod linkiem Wzór formularza.
 3. Z uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia Towaru), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty dostawy oraz odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, w tym kosztów dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, na numer rachunku podany przez Konsumenta na formularzu zwrotu lub w inny uzgodniony z nim sposób.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku, gdy Towar nosi ślady eksploatacji wykraczające poza zwykły zarząd, Sprzedawca ma prawo ocenić stopień zużycia Towaru i stosownie do jego wielkości pomniejszyć kwotę zwrotu.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§8.

Reklamacje Towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu nowy Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Sprzedawca nie odpowiada na podstawie tej ustawy wobec Kupującego, który nabywa dany Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 2. Konsument może zgłosić reklamację w dowolnej formie np. telefonicznie pod numerem 42 272 10 23, pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@kondor.com.pl lub listem na adres podany w § 1.
 3. Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o formie i sposobie dostarczenia reklamowanego Towaru do siedziby firmy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do siedziby Sprzedawcy, a jeśli tego nie zrobi w ciągu 14 dni, uważa się żądanie reklamacyjne za uzasadnione.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadza Towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany Towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową przez okres do 24 miesięcy od dnia otrzymania Towaru.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź kopii faktury VAT.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowychKlientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Administrator Danych Osobowychprzechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  – Imię i nazwisko;
  – Adres e-mail;
  – Numer telefonu;
  – Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj);
  – Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj);
  – W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta zgoda Uczestnika. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta także w celu wykonania ciążących na nich obowiązków prawnych, a także gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą: (1) podmioty działające na zlecenie Administratora, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.) (2) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący przesyłki pocztowe oraz przewoźnicy, (3) podmioty obsługujący płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu), Administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
 7. Administrator zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klienta zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:
  1. zażądać, aby udzielić bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
  2. zażądać, aby umożliwić mu dostęp do danych osobowych oraz przekazać kopię danych, które zostały przekazane;
  3. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane Administratorom oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  4. zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Administrator,
  5. zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Administrator nie posiadaj już podstaw prawnych;
  6. zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że podstawy przetwarzania przez Administratora mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta;
  7. wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  8. zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
  9. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: personaldata@kondor.com.pl (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres odpowiadający okresowi wykonania Umowy Sprzedaży, okres rękojmi za wady fizyczne, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
 12. W przypadku braku konieczności dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta w celach określonych w Regulaminie, dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
 13. Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu udostępniona będzie na stronie www.buttimoda.eu i skuteczna będzie wyłącznie w stosunku do Zamówień złożonych po dokonanej zmianie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.